THANH NIÊN CẨM THỊNH XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINH

THANH NIÊN CẨM THỊNH

XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO, TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH  VĂN MINH

(Bác Hồ tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1956 tại Hà Nội)
(Bác Hồ tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc 1956 tại Hà Nội)

          Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, hăng hái, tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

      Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu thành lập mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.

     Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam). Đây là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Cuối năm 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.

      Tháng 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc. Đại hội thông qua Nghị quyết, Điều lệ của Liên đoàn; đồng chí Nguyễn Chí Thanh được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên cứu quốc.

     Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã động viên lớp lớp thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, đẩy mạnh chiến tranh du kích, đấu tranh chống khủng bố, chống đàn áp, chống bắt lính, đòi tự do dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn…

     Từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tiếp sau đó, Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Liên hiệp Sinh viên giải phóng, Hội Học sinh giải phóng và các tổ chức thanh niên yêu nước khác do đồng chí Trần Bạch Đằng làm Chủ tịch.

Tháng 12/1961, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ II, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bác yêu mến thanh niên: Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai – tức là các cháu nhi đồng. Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc. Vì trong mọi công việc, thanh niên thi đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, thanh niên làm”.

      Thực hiện Nghị quyết Đại hội, 80 vạn thanh niên đăng ký phấn đấu theo tinh thần: “Mỗi người làm việc bằng hai” vì miền Nam ruột thịt, 15 vạn thanh niên tình nguyện gia nhập Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Hơn 5 triệu lượt thanh niên đăng ký tham gia phong trào “Ba sẵn sàng“, “Năm xung phong” và gia nhập Quân đội nhân dân chiến đấu vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và quyết tâm sắt đá “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ “Các cháu là thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”.

Ngày 20 và 21/9/1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên giải phóng miền Nam tổ chức Hội nghị thống nhất Mặt trận Thanh niên trong cả nước, lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

      Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng. Tuổi trẻ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế; trong hoạt động văn hoá – xã hội, khoa học kỹ thuật; trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

(Mô hình kinh tế thanh niên xã Cẩm Thịnh)

      Xã Cẩm Thịnh là địa phương có truyền thống yêu nước và cách mạng, các thế hệ thanh niên quê hương luôn giữ gìn và phát huy những truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện; năng động, sáng tạo, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập, lao động. Truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao trên các lĩnh vực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quê hương Cẩm Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(Tuổi trẻ Cảm Thịnh lê đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc)
(Tuổi trẻ Cảm Thịnh lê đường làm nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc)

      Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào các ngày 13, 14/01/2024 là ngày hội lớn của thanh niên xã Cẩm Thịnh nhằm đánh giá toàn diện công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp hiệu quả cho công tác Hội, công tác tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029.

     Thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên xã Cẩm Thịnh nói riêng yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển quyết tâm cống hiến sức trẻ, xung kích hành động theo ngọn cờ dẫn đường của Đảng, cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

                                                                                                CẨM THỊNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *