Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/5.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/5.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/5.pdf Tải văn bản