Về việc Thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-kiem-tra16.02.2023_17h28p25_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-kiem-tra16.02.2023_17h28p25_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/Quyet-dinh-thanh-lap-to-tu-kiem-tra16.02.2023_17h28p25_signed.pdf Tải văn bản