Về việc tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/12.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/12.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/12.pdf Tải văn bản