Về việc Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/868-huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-theo-nq-123.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/868-huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-theo-nq-123.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/868-huong-dan-thuc-hien-chinh-sach-theo-nq-123.pdf Tải văn bản