VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/QD-PHAN-BO-CHINH-SACH-TRONG-LUA-2023.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/QD-PHAN-BO-CHINH-SACH-TRONG-LUA-2023.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/QD-PHAN-BO-CHINH-SACH-TRONG-LUA-2023.pdf Tải văn bản