Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/17.-QD-BCD-CCHC15.02.2023_17h34p00_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/17.-QD-BCD-CCHC15.02.2023_17h34p00_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/17.-QD-BCD-CCHC15.02.2023_17h34p00_signed.pdf Tải văn bản