Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, hoàn thành công trình: Sữa chữa, nâng cấp hệ thống trạm bơm, Cống Bara Hói rái xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161838118.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161838118.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161838118.pdf Tải văn bản