Về việc giao chuẩn bị nội dung làm việc với các sở ngàng cấp tỉnh về xây dựng huyện nông thôn mới

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/1166-CV-giao-cghuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-tinh-ve-XD-NTM28.04.2020_10h26p53_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/1166-CV-giao-cghuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-tinh-ve-XD-NTM28.04.2020_10h26p53_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/1166-CV-giao-cghuan-bi-noi-dung-lam-viec-voi-tinh-ve-XD-NTM28.04.2020_10h26p53_signed.pdf Tải văn bản