Về việc điều chỉnh nguồn gốc sử dụng đất để GPMB tu bổ, nâng cấp đê biển cửa sông Lộc – Hà

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/8.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/8.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/8.pdf Tải văn bản