Về việc đề nghị thông báo thu hồi đất và đồng ý cho UBND xã Cẩm Thịnh được thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB cấp xã để thực quy hoạch đất mở rộng sân vận động trung tâm xã Cẩm Thịnh tại thôn Lai Lộc

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/to-trinh-176-ngày-16.6-.2020de-nghi-cho-thanh-lap-hoi-dong-GPMB-cap-xa.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/to-trinh-176-ngày-16.6-.2020de-nghi-cho-thanh-lap-hoi-dong-GPMB-cap-xa.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/to-trinh-176-ngày-16.6-.2020de-nghi-cho-thanh-lap-hoi-dong-GPMB-cap-xa.signed.signed.pdf Tải văn bản