Về việc đề nghị giao đất ở dân cư cho hộ gia đình, cá nhân

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tờ-trình-số-172-ngày-16.6.2020-về-đề-nghị-cấp-đất-ở.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tờ-trình-số-172-ngày-16.6.2020-về-đề-nghị-cấp-đất-ở.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Tờ-trình-số-172-ngày-16.6.2020-về-đề-nghị-cấp-đất-ở.signed.signed.pdf Tải văn bản