Về việc đề nghị cấp kinh phí cho nhà ở hộ nghèo do tập đoàn Vingruop tài trợ.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/9.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/9.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/9.pdf Tải văn bản