Về việc chấp thuận và giao bổ sung đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 -2025

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/863-ubnd-tinhve-viec-chap-thuan-va-giao-bo-sung-to-chuc-don-vi-do-dau-cac-xa-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-20202025-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/863-ubnd-tinhve-viec-chap-thuan-va-giao-bo-sung-to-chuc-don-vi-do-dau-cac-xa-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-20202025-1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/863-ubnd-tinhve-viec-chap-thuan-va-giao-bo-sung-to-chuc-don-vi-do-dau-cac-xa-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-20202025-1.pdf Tải văn bản