Về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1048-qd-ttg-botieuchiocop.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1048-qd-ttg-botieuchiocop.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/1048-qd-ttg-botieuchiocop.pdf Tải văn bản