Về việc bổ sung Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/691.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/691.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/691.signed.pdf Tải văn bản