về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/86_1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/86_1.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/86_1.pdf Tải văn bản