V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Đình Cương thôn Yên Trung

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Báo-cáo-số-173-về-giải-quyết-dơn-thu-anh-cuong-yên-trung.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Báo-cáo-số-173-về-giải-quyết-dơn-thu-anh-cuong-yên-trung.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/Báo-cáo-số-173-về-giải-quyết-dơn-thu-anh-cuong-yên-trung.signed.signed.pdf Tải văn bản