Triển khai sáng kiến về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2023

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-sang-kien-cchc14.03.2023_14h18p38_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-sang-kien-cchc14.03.2023_14h18p38_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-sang-kien-cchc14.03.2023_14h18p38_signed.pdf Tải văn bản