Tờ trình về việc xin ứng nguồn ngân sách để dập dịch Covid 19 cho UBND xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/2.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/2.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/2.pdf Tải văn bản