Tờ trình về việc xin công nhận hạn mức đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất làm nhà ở trước ngày 18/12/1980

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/24.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/24.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/24.pdf Tải văn bản