Tờ trình về việc dự kiến phân loại đơn vị hành chính

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/to-trinh-95-dự-kiến-phân-loại-đơn-vị-hành-chính-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/to-trinh-95-dự-kiến-phân-loại-đơn-vị-hành-chính-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/to-trinh-95-dự-kiến-phân-loại-đơn-vị-hành-chính-Copy-Copy.signed.signed.pdf Tải văn bản