Tờ trình về việc đề nghị thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH 127 xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/11.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/11.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/11.pdf Tải văn bản