Tờ trình về việc đề nghị thông báo thu hồi đất và đồng ý cho UBND xã Cẩm Thịnh được thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB cấp xã để thực hiện quy hoạch đất ở dân cư vùng Đồng Quan thôn Hòa Sơn để tổ chức đấu giá QSD đất.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161828733.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161828733.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161828733.pdf Tải văn bản