Tờ trình về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể GPMB khu vực quy hoạch đất ở dân cư vùng Đồng Quan thôn Hòa Sơn

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161900589.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161900589.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/New-Profile_1_20200520161900589.pdf Tải văn bản