Tờ tình về việc đề nghị giao đất ở dân cư cho hộ gia đình, cá nhân

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/15.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/15.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/15.pdf Tải văn bản