Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/101-CV-tiep-tuc-thuc-hien-chỉ-thi-so-16-cua-Thu-tuong-chinh-phu-UBND-xã.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/101-CV-tiep-tuc-thuc-hien-chỉ-thi-so-16-cua-Thu-tuong-chinh-phu-UBND-xã.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/101-CV-tiep-tuc-thuc-hien-chỉ-thi-so-16-cua-Thu-tuong-chinh-phu-UBND-xã.docx Tải văn bản