Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/121-tiep-tuc-day-manh-viec-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-tren-dia-ban-tinh.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/121-tiep-tuc-day-manh-viec-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-tren-dia-ban-tinh.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/121-tiep-tuc-day-manh-viec-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-tren-dia-ban-tinh.pdf Tải văn bản