THÔNG BÁO Về việc rà soát các thửa đất chưa được công nhận, công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/THONG-BAO-1980_vanphong1camthinh-19-04-2024_07h32p2619.04.2024_09h48p02_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/THONG-BAO-1980_vanphong1camthinh-19-04-2024_07h32p2619.04.2024_09h48p02_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/06/THONG-BAO-1980_vanphong1camthinh-19-04-2024_07h32p2619.04.2024_09h48p02_signed.pdf Tải văn bản