Thông báo về việc dời dọn cây cối trên đất do UBND xã quản lý.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/27.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/27.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/27.pdf Tải văn bản