Thông báo tiếp công dân tháng 5

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/05/Thong-bao-tiep-dan-thang-5.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/05/Thong-bao-tiep-dan-thang-5.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/05/Thong-bao-tiep-dan-thang-5.pdf Tải văn bản