Thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/thong-bao-kiem-tra-16.02.2023_17h31p34_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/thong-bao-kiem-tra-16.02.2023_17h31p34_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/thong-bao-kiem-tra-16.02.2023_17h31p34_signed.pdf Tải văn bản