Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tại cuộc họp UBND xã hoàn thiện các nội dung chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra CCHC năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/thong-bao-ket-luan-dc-BT-CT-chuan-bi-cac-noi-dung-kiem-tra-CCHC25.10.2022_15h15p35_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/thong-bao-ket-luan-dc-BT-CT-chuan-bi-cac-noi-dung-kiem-tra-CCHC25.10.2022_15h15p35_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/thong-bao-ket-luan-dc-BT-CT-chuan-bi-cac-noi-dung-kiem-tra-CCHC25.10.2022_15h15p35_signed.pdf Tải văn bản