Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tại cuộc họp giao ban ngày 24/10/2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Thong-bao-ket-luan-BT-CT-24.10.202225.10.2022_15h46p37_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Thong-bao-ket-luan-BT-CT-24.10.202225.10.2022_15h46p37_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Thong-bao-ket-luan-BT-CT-24.10.202225.10.2022_15h46p37_signed.pdf Tải văn bản