Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2024

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/03/KH-RA-SOAT-TTHC-2024-XA-CAM-THINH12.03.2024_15h30p43_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/03/KH-RA-SOAT-TTHC-2024-XA-CAM-THINH12.03.2024_15h30p43_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2024/03/KH-RA-SOAT-TTHC-2024-XA-CAM-THINH12.03.2024_15h30p43_signed.pdf Tải văn bản