Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid 19

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Quyet-dinh-to-giup-viec-covid-19.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Quyet-dinh-to-giup-viec-covid-19.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/Quyet-dinh-to-giup-viec-covid-19.doc Tải văn bản