Quyết định về việc quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019- 2020 theo nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/868_QD-UBND_417970.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/868_QD-UBND_417970.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/868_QD-UBND_417970.doc Tải văn bản