Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/quyet-dinh-cong-bo-lai22.09.2022_09h15p01_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/quyet-dinh-cong-bo-lai22.09.2022_09h15p01_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/quyet-dinh-cong-bo-lai22.09.2022_09h15p01_signed.pdf Tải văn bản