Quyết đinh về việc áp dụng sáng kiến về công tác Cải cách hành chính

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản