Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Quyet-dinh-thanh-lap-bcd.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Quyet-dinh-thanh-lap-bcd.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Quyet-dinh-thanh-lap-bcd.pdf Tải văn bản