Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoan 2016 – 2020.

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/759_qd-ttg.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/759_qd-ttg.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/06/759_qd-ttg.pdf Tải văn bản