Quyết định lựa chọn sáng kiến trong CCHC

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/quyet-dinh-chon-sang-kien14.03.2023_14h12p28_signed.pdf Tải văn bản