QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG VỤ

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quy-che-Van-hoa-cong-vu-202318.09.2023_10h08p14_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quy-che-Van-hoa-cong-vu-202318.09.2023_10h08p14_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quy-che-Van-hoa-cong-vu-202318.09.2023_10h08p14_signed.pdf Tải văn bản