Phân công nhiệm vụ công tác đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên của UBND xã Cẩm Thịnh, nhiệm kỳ 2021-2026

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/qd-phan-cong-lanh-dao-ubnd-31810.11.2023_11h04p47_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/qd-phan-cong-lanh-dao-ubnd-31810.11.2023_11h04p47_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/qd-phan-cong-lanh-dao-ubnd-31810.11.2023_11h04p47_signed.pdf Tải văn bản