Phân công nhiệm vụ cho công chức, cán bộ không chuyên trách của UBND xã Cẩm Thịnh

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quyet-dinh-phan-cong-nv-CB-CC-CBKCT-xa10.11.2023_14h16p02_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quyet-dinh-phan-cong-nv-CB-CC-CBKCT-xa10.11.2023_14h16p02_signed.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2023/11/Quyet-dinh-phan-cong-nv-CB-CC-CBKCT-xa10.11.2023_14h16p02_signed.pdf Tải văn bản