Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-PTKTXH-ky-11-Copy.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-PTKTXH-ky-11-Copy.docx Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/04/nghị-quyết-PTKTXH-ky-11-Copy.docx Tải văn bản