Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/NQ.42.2020.CP_.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/NQ.42.2020.CP_.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/NQ.42.2020.CP_.pdf Tải văn bản