Nghị quyết phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách xã giai đoạn 2021/2025

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Nghi-quyet-dau-tu-cong.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Nghi-quyet-dau-tu-cong.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/Nghi-quyet-dau-tu-cong.pdf Tải văn bản