Nghị quyết một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới và đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/123nq-ve-chinh-sach-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-va-do-thi.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/123nq-ve-chinh-sach-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-va-do-thi.doc Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2020/05/123nq-ve-chinh-sach-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-va-do-thi.doc Tải văn bản