Nghị quyết 76/NQ-CP Chương trình cải cách hành chính Nhà nước 2021-2030

https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/nghi-quyet-76-nq-cp.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/nghi-quyet-76-nq-cp.pdf Tải văn bản
https://camthinh.camxuyen.hatinh.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/nghi-quyet-76-nq-cp.pdf Tải văn bản